Hun vreugde maakt ons blij!

Helpt u mee?
Steun ons

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting De Vreugdefabriek omvat een actueel overzicht van doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is mede opgesteld in het kader van de ANBI regeling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Stichting De Vreugdefabriek is opgericht op 11 mei 2015 op initiatief van Jan Vos.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting De Vreugdefabriek omvat een actueel overzicht van doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is mede opgesteld in het kader van de ANBI regeling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Stichting De Vreugdefabriek is opgericht op 11 mei 2015 op initiatief van Jan Vos.

Het bestuur van de Vreugdefabriek bestaat uit 3 bestuurders:

Het bestuur van de Vreugdefabriek bestaat uit 3 bestuurders:

Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende eisen:

  • een bestuurder is een natuurlijk persoon.
  • een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen.

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 7 jaar te bewaren.

Het beheer van geldstromen vindt primair plaats door de penningmeester en is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur. Controle op de geldstromen vindt plaats door een externe partij in de vorm van een kascommissie. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten worden overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant.

De (financiële) jaarverslagen zullen op de website van de stichting worden gepubliceerd.

Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en notulist van de vergadering ondertekend.

Website en Social media

De website van www.devreugdefabriek.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs, sponsoren, partners, vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers van de door ons aangeboden activiteiten. Op de website is informatie te vinden over de achtergrond van de stichting, de activiteiten en mogelijke manieren van ondersteunen.

Stichting De Vreugdefabriek heeft tevens een eigen Facebookpagina en Instagram account waarop op een informele manier zal wordt gecommuniceerd. Tevens versturen wij regelmatig nieuwsbrieven waarvoor u zich via de website kunt aanmelden.

Website en Social media

De website van www.devreugdefabriek.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs, sponsoren, partners, vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers van de door ons aangeboden activiteiten. Op de website is informatie te vinden over de achtergrond van de stichting, de activiteiten en mogelijke manieren van ondersteunen.

Stichting De Vreugdefabriek heeft tevens een eigen Facebookpagina en Instagram account waarop op een informele manier zal wordt gecommuniceerd. Tevens versturen wij regelmatig nieuwsbrieven waarvoor u zich via de website kunt aanmelden.