Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting De Vreugdefabriek omvat een actueel overzicht van doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is mede opgesteld in het kader van de ANBI regeling ( Algemeen Nut Beogende Instellingen).en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Stichting De Vreugdefabriek is opgericht op 11 mei 2015 op initiatief van Jan Vos.

Het bestuur van De Vreugdefabriek bestaat uit 3 bestuurders:

Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende eisen:

  • een bestuurder is een natuurlijk persoon.
  • een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen.

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 7 jaar te bewaren.

Het beheer van geldstromen vindt primair plaats door de penningmeester en is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur. Controle op de geldstromen vindt plaats door een externe partij in de vorm van een kascommissie. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten worden overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant.

De (financiële) jaarverslagen zullen op de website van de stichting worden gepubliceerd.

 

Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en notulist van de vergadering ondertekend.

 

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

 

 

De stichting heeft als doel:

Om mensen met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking op een creatieve, actieve en zinvolle manier deel te laten nemen aan de maatschappij,

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  •  het maken en verzorgen met inzet van mensen met een beperking van     (belevings)activiteiten, muziek en entertainment, ook voor mensen met een beperking, ouderen en andere doelgroepen.
  • het betrekken van mensen met een beperking bij alle werkzaamheden en activiteiten die de stichting biedt voor instellingen en organisaties in de zorg.
  • dag-, werk-, en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking te creëren.

De winst die voortvloeit uit de opbrengsten van de activiteiten / diensten die wij voor derden verrichten zal gebruikt worden voor de aanschaf van o.a. licht en geluidapparatuur, huur van werk / opslagruimte, decoratiemateriaal, gereedschappen, drukwerk, website, kantoorbenodigdheden enz.

Om ons doel te kunnen realiseren zijn wij financieel mede afhankelijk van donaties, giften en sponsoring. De stichting doet dan ook een beroep op zowel bedrijven, particulieren en de diverse fondsen om onze stichting hierin te steunen. Dat kan in de vorm van geld en/of middelen, maar ook in de vorm van werkzaamheden (vrijwilligers).

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Website en social media

De website van www.devreugdefabriek.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs, sponsoren, partners, vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers van de door ons aangeboden activiteiten. Op de website is informatie te vinden over de achtergrond van de stichting, de activiteiten en mogelijke manieren van ondersteunen.

De website zal voortdurend worden verbeterd en geactualiseerd.

 

Stichting De Vreugdefabriek heeft tevens een eigen Facebook pagina waarop op een informele manier zal wordt gecommuniceerd. Tevens versturen wij regelmatig nieuwsbrieven waarvoor u zich via de website kunt aanmelden.